Studny, studny, studny

Takto nějak to dneska chodí: do země nikdo nevidí a proto i  díra do země se může tvářit jako studna.  Podívejme se dnes nato, co vše se musí udělat proto, aby se „díra“ do země mohla opravdu tvářit  jako studna.

Začněme trochu šířeji:

 • Jak jsem si již v minulých zápiscích říkali, veškerá voda kterou jímáme studnami pochází z atmosférických srážek, z deště, z tajícího sněhu, ale i z mlhy či jinovatky. Tato voda po styku se zemským povrchem se částečně vypaří, částečně je spotřebována rostlinstvem, odtéká po povrchu a jen malá část, zpravidla několik procent veškerých srážek, zasákne. Prosakuje půdní vrstvou, poté zvětralou či rozpukanou horninou až na nějakou méně propustnou polohu, kde se nadržuje. Tak se vytváří  obzor podzemní vody;
 • protože je horninové prostředí proměnlivé, propustné polohy se střídají s polohami nepropustnými, může se nad sebou vytvářet i několik samostatných obzorů podzemní vody. Ty se liší úrovní hladiny podzemní vody, jejím množstvím a jakostí;
 • každý kdo chce hloubit studnu musí vědět, který obzor podzemní vody chce studnou využívat. Platí totiž nejdůležitější hydrogeologický zákon: každá studna může využívat pouze jeden obzor podzemní vody, ostatní musejí být ve studni zcela odtěsněny.

Studna, nemá-li být pouhou dírou do země, proto musí být uzpůsobena tak, aby výše uvedený hydrogeologický velezákon mohl být bezezbytku naplněn. Znamená to, že její konstrukce musí být taková, aby studna mohla využívat jen jeden, předem vytipovaný, obzor podzemní vody a ostatní  obzory podzemní vody musejí být ve studni absolutně odtěsněny! A pak už je to jen o technice a uzančních pravidlech. Takže si řekneme pár základních údajů k vrtaným, tedy absolutně nejčastěji budovaným studnám.

Umisťování studní

 • Studny  musí být situovány v prostředí, které nesmí být během jejich provozu znečišťováno, nebo jinak dodatečně ohrožováno;
 • studny musí být umístěny tak, aby odběrem vody z nich nebyla podstatně snížena vydatnost existujících zdrojů vody (resp. aby nebyla snížena možnost jejich využití);
 • studny mají být umístěny proti směru proudění od možného zdroje znečištění s přihlédnutím ke tvaru depresního kužele, vyvolaným v hladině vody odběrem vody ze studny.

Průměr  studní

Hloubený průměr se stanoví především na základě hloubky studny (nezbytnost vrtného teleskopu u hlubších studen), požadované světlosti zárubnic ve vazbě na předpokládané čerpané množství vody, minimální tloušťky filtru v aktivní části výstroje studny a zaplášťové těsnění v pasivní části výstroje studny;

 • při nejmenším běžném ponorném čerpadle (70 mm) je to v horní části, kde musí být těsnění, 200 mm. Níže, jestliže je studna hloubena v kompaktní skalní hornině, kde je třeba instalovat pouze stabilizační obsyp, činí minimální průměr vrtání 150 mm. 

Výstroj studní

 • Zárubnicí, tedy definitivní výstrojí, musí být vybavena každá studna s výjimkou pevného a nepadavého horninového prostředí, kdy se nemusí vystrojovat část studny pod místem odběru vody, tedy pod čerpadlem;
 • zárubnice musí mít dostatečnou pevnost, hygienickou nezávadnost, jedná-li se o zdroj pitné nebo užitkové vody, jejich povrch musí být hladký, hrany zaoblené;
 • osa zárubnice má být svislá a přímá, mezi stěnou zárubnice a čerpacím zařízením musí být vůle minimálně 20 mm.

Obsyp studní

 • Obsypový materiál musí být tříděný, čistě vypraný, chemicky stálý a hygienicky nezávadný. U jiných druhů filtrů musí mít tyto příslušný atest na daný způsob využití (zpravidla hygienický, hydraulický a technický);
 • obsyp se zabudovává odspodu po vrstvách cca 0,5 m při postupném „utahování“ např. hydraulickými rázy. Účinnou, tedy perforovanou, část zárubnice musí přesahovat minimálně o 1 m na každou stranu;
 • tloušťka vrstvy obsypu činí
  •  při velikost zrna 1 – 4 mm     minimálně 60 mm
  • při velikosti zrna 4 – 12 mm  minimálně 70 mm
  • při velikost zrna 12 – 35 mm minimálně 80 mm
 • v pevných horninách štěrkový obsyp převážně jen stabilizuje zárubnici, jeho absence je možná pouze v případech, kdy zárubnice mají pro způsob zabudování ve volném prostoru studny atest.

Těsnění studní

 • Obsyp se zabudovává odspodu po vrstvách cca 0,5 m při postupném „utahování“;
 • studnu je třeba nad hladinou vody do hloubky minimálně 3 m bezpečně utěsnit. U zvodní s pozitivně napjatou hladinou podzemní vody musí být těsnění výhradně cementové do hloubky nejméně 5 m;
 • těsnění musí navazovat na okolní nenarušenou horninu a musí být provedeno až po „utažení“ obsypu, resp. po odpískování studny;
 • těsnění má přesahovat tloušťku obsypu, tedy musí mít tloušťku minimálně 60 mm;
 • je-li v horninovém sledu zastiženo více zvodní, je možno mít otevřený úsek pouze v jedné z nich a ostatní je nutno odtěsnit cementovým nebo jílovým mostkem, případně zátkou.

Úprava nadzemní části studen

Nad trubní studnou musí být vybudován stavební objekt ve kterém se umístí zhlaví studny, vodotěsně upravené proti vnikání povrchové vody. Tento objekt obecně nenahrazuje zaplášťové těsnění studny.


Stačí si už jen přečíst nabídku vrtné firmy, porovnat ji s výše uvedenými minimálnímu parametry studen a hned víte, kdy budete mít studnu a kdy jen  díru do země. Tak mnoho zdaru!

Ústí nad Orlicí, prosinec  2011                                                                       Svatopluk Šeda