Nabídka služeb

Desítky let praxe v oboru nás staví do pozice, kdy si poradíme prakticky s každým problémem současné aplikované geologie. Doma jsme především ve všech hydrogeologických disciplínách a tak jak vyžaduje trh, dovedeme do řešení Vašich potřeb zapojit veškerý potřebný  lidský i technický potenciál. Do naší nabídky služeb patří:

  • projekce, provádění, zprovozňování, údržba, oprava a rekonstrukce  jímacích objektů podzemní vod (studny, vrty, pramenní jímky, jímací zářezy),
  • zpracování návrhů ochranných pásem vodních zdrojů včetně stanovení limitujících a technických opatření k zabezpečení množství, jakosti a zdravotní nezávadnosti vod,
  • optimalizace provozu jímacích území pro veřejné zásobování a zpracování jímacích řádů, včetně modelových simulací proudění podzemních vod,
  • monitoring jakosti a množství podzemních vod, posuzování míst starých ekologických zátěží a zpracovávání havarijních plánů a základních zpráv o stavu znečištění ve výrobních objektech 
  • návrh a realizace vsakovacích prvků srážkových vod do půdní vrstvy,
  • projekce a instalace domovních čistíren odpadních vod v místech, kde je nutno řešit likvidaci přečištěných odpadních vod jejich vsakováním do půdní vrstvy,
  • využití geotermální energie pomocí tepelných čerpadel systému země x voda a voda x voda,
  • zpracování dokumentace vlivu staveb na životní prostředí se zaměřením na stavby ovlivňující nebo ohrožující vodní režim,
  • poradenská, vyjadřovací, posudková, přednášková a publikační činnost ve všech hydrogeologických disciplínách,
  • a to vše včetně kompletního inženýringu, kdy nám zákazník vysvětlí svůj problém, zdarma od nás obdrží návrh řešení a pokud je spokojen, objedná dílo, zplnomocní nás ke všem potřebným úkolům a jednáním s úřady, hotové dílo převezme a zaplatí dohodnutou smluvní cenu.